Provozní řád Chalupy Kotár

Vážení a milí hosté,
vítáme vás v chalupě Kotár a dovolte, abychom vás seznámili s jejím provozním řádem.

Začátek a konec pobytu

 1. Není-li dohodnuto jinak, ubytování je možné mezi 16.00 a 19:00hodinou.
 2. Po příjezdu host předloží svůj platný občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti.
 3. Maximálně může být v chalupě ubytováno 6 osob včetně dětí.
 4. Pro parkování svých vozidel využívejte prosím prostor k tomu vyhrazený - zpevněná plocha vpravo u chalupy.
 5. Host překontroluje neporušenost veškerého vybavení chalupy, případné zjištěné závady ihned nahlásí pronajímateli. Na pozdější reklamace nebude později brán zřetel a zjištěná poškození budou hostovi fakturována k tíži.
 6. Host při zahájení pronájmu složí pronajímateli v hotovosti kauci ve výši  3.000,- Kč / 150,00 EUR. Tato kauce mu bude vrácena na konci pobytu v plné výši v případě, že nedojde k žádným škodám či ztrátám na vybavení.
 7. Pokud dojde ke ztrátě klíčů od objektu, pronajímatel si ponechá část kauce ve výši 1.000,- Kč / 40,00 EUR jako náhradu škody.
 8. V den odjezdu končí pobyt v  11.00 hodin, není-li dohodnuto jinak.
 9. Žádáme hosty, aby při odchodu z chalupy dohlédli na to, zda je všude zavřená voda, vypnuté elektrické a plynové spotřebiče, zavřená všechna okna a zamčené vchodové dveře.

Pravidla pobytu v chalupě

 1. Ve všech vnitřních prostorách chalupy používejte domácí obuv. Boty na venkovní chození zanechávejte ve vstupní hale.
 2. Domácí zvířata nejsou povolena.
 3. Host užívá chalupu pouze po sjednanou dobu a předává ji zpět pronajímateli v bezvadném stavu.
 4. V případě poruchy nebo vzniku škody zařízení informujte pronajímatele telefonicky bez prodlení.
 5. Bez svolení pronajímatele nelze přemisťovat žádný nábytek ani jiné zařízení objektu vyjma židlí.
 6. Není dovolen jakýkoliv zásah do elektrické  sítě nebo spotřebičů.
 7. V chalupě se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k osobní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia, či jiné přehrávače, pouze po dohodě s pronajímatelem.
 8. Chalupa je nekuřácká. Kouření je možné pouze venku. Nedopalky prosím odkládejte do popelníku. Je zakázáno je pohazovat na zem. Zákaz kouření se vztahuje i na kouření v kotelně.
 9. V celém objektu je vzhledem k požární bezpečnosti přísný zákaz manipulace s jakýmkoliv ohněm. V kotelně prosím udržujte pořádek, aby se tak předešlo případnému požáru. Evakuační cesty udržujte uklizené a průchozí.
 10. Ve venkovních prostorách respektujte, prosím, ohraničení privátní části.
 11. V letních měsících pasoucí se ovce neprovokujte. Ovce je dovoleno krmit pouze pečivem a jablky.
 12. Dodržujte v celé chalupě i venkovních prostorách čistotu a pořádek.  Je zakázáno používat zábavní pyrotechniku.
 13. S ohledem na sousedy dodržujte, noční klid od 23:00 do 7:00 hodin.
 14. Odpad se třídí na sklo, papír, plasty a komunální odpad (sběrné nádoby v kotelně), bio odpad (kompost na zahradě)
 15. Při podezření na nedodržení ubytovacího řádu je pronajímatel oprávněn  provést kontrolu objektu a v případě hrubého porušení Provozního řádu ( požární ochrana, škody na majetku atd. ) ihned zrušit pobyt hosta.

Zodpovědnost

 1. Za peníze, klenoty a jiné cennosti si host ručí sám.
 2. Pronajímatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 4. Ubytování hosté mají povinnost se na začátku pobytu seznámit s provozním řádem chalupy.

Důležitá telefoní čísla:

Tísňové volání                                                      112
První pomoc                                                         155
Hasiči                                                                  150
Policie                                                                 158
Provozovatel - Ing. Ivana Slámečková                    +420 602 568 292

Přejeme Vám příjemný pobyt

Rezervace

Kontakt

Vítejte na webu chalupy KOTÁR - moderní a komfortní způsob, jak prožít dovolenou v srdci panenské přírody

 

Logo Kotár

Ing. Ivana Slámečková | 763 24 Haluzice 43 | tel: +420 602 568 292

IČ: 03702821

Mapa